Logo
Bulgarian English
Основни дейности Печат 

Дейността на Техномашпрогрес ООД ( ТМП ) обхваща строително-монтажни, ремонтни и пусково наладъчни дейности на промишлени, инфраструктурни, енергийни, стопански и жилищни обекти по следните части: "Архитектурно-строителна", "Водоснабдяване и канализация", "Електро", "Отопление, вентилация и климатизация" и „Вертикална планировка”.

В частност ТМП изгражда:

  Нови промишлени и енергийни обекти;
  Ремонт, реконструкция и модернизация на промишлени и енергийни обекти;
  Изграждане на тръбопроводи и електропроводи;
  Повдигателни съоръжения и подкранови пътища;
  Отоплителни централи и мрежи;
  Вентилационни и климатични инсталации;
  КИПиА инсталации;
  Спринклерни инсталации;
  Промишлени електроцентрали;
  Абонатни станции;
  Пречиствателни станции, напоителни системи и деривации;
  Тръбопроводи за пара, за гореща и студена вода;
  Газопроводи, газови съоръжения и инсталации;
  Петролопроводи;
  Нефтени рафинерии и резервоари за петрол;
  Стоманени конструкции.

Дейностите на ТМП включват също така:

  Проектиране;
  Производство на метални конструкции и вентилационни заготовки;
  Извършване на електромонтажни работи;
  Доставка и монтаж на необходимите за обекта съоръжения;
  Системи за дефектоскопия и контрол на заваръчните съединения, включително и методи на неразрушаващ контрол;
  Вътрешни и международни транспортни операции и услуги;
  Отдаване на механизация под наем.

ТМП гарантира извършване на възложените проектни и строително-монтажни работи:

  съгласно екзекутивните проекти;
  с високо качество на изпълнение, в съответствие с националните и европейски стандарти;
  в срок, при интензивна организация, координация и оперативен контрол на работния процес;
  с максимална защита на интересите на инвеститора и грижа за опазване на имуществото му.

По време на своята дейност ТМП стриктно спазва:

  техническите и нормативни актове по изпълнение, документиране, отчитане и приемане на обекта;
  правилниците по безопасност и хигиена на труда, противопожарна охрана и опазване на околната среда;
  изискванията на инвеститора, указанията и разпоредбите на оторизираните му представители;
  изискванията на независимия строителен надзор.